Thông báo về quyền riêng tư và quy định của AMAIN [AIED CO., LTD]

Thông báo bảo mật này đã được biên soạn để giúp bạn hiểu lý do tại sao chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng một trong các trang web của chúng tôi và cách chúng tôi sẽ lưu trữ và sử dụng thông tin này.