Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản, điều lệ quy định mà chúng tôi đã đề ra trong các mục bảo mật từ mục 1-10. Tại trang chủ mục [CHÍNH SÁCH & ĐIỀU KHOẢN]

  • Hướng dẫn sử dụng web

Quý khách phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân (Ngày, tháng, năm sinh, số điện thoại, email..vv) và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web.

Quý khách cần nhận rõ được rằng phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép {hoặc quý khách yêu cầu chúng tôi xoá bỏ hoặc thay đổi tài khoản  theo yêu cầu}. Nếu không có bất cứ yêu cầu nào từ quý khách chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định mà chúng tôi đã hướng dẫn.

Mọi hành vi sử dụng trái phép, trái với quy định điều khoản và bảo mật của web phải chịu hoàn tàn mọi hành vi cố ý hay hữu ý của quý khách trước pháp luật.