AMAIN [AIED CO., LTD]  cam kết bảo vệ sự riêng tư của người dùng và khách hàng của chúng tôi. Chính sách bảo mật này “Chính sách bảo mật” nhằm mục đích thông báo cho bạn về cách chúng tôi thu thập, xác định và sử dụng thông tin của bạn như sau.

 

Được áp dụng cho thông tin do chúng tôi thu thập hoặc do bạn cung cấp qua trang web của chúng tôi (bao gồm cả phiên bản trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động có thể truy cập từ thiết bị cầm tay di động cầm tay) hoặc theo bất kỳ cách nào khác (chẳng hạn như qua điện thoại). Điều này  nhằm hỗ trợ bạn đưa ra các quyết định sáng suốt khi sử dụng Trang web, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chính vì thế bạn vui lòng dành một phút để đọc và hiểu chính sách.

Tất cả Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ và sử dụng theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn châu Âu 2016/679 “GDPR” cùng bản quyền của web tại nước sở tại và luật quốc gia thực hiện cho việc lưu trứ “GDPR” và bất kỳ luật nào thay thế toàn bộ hoặc một phần và bất kỳ luật nào khác liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng đều đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ một cách tối mật nhất.

AMAIN [AIED CO., LTD] là đơn vị kiểm soát Thông tin của bạn

Các định nghĩa chính của chính sách:

“Chúng tôi” dùng để chỉ doanh nghiệp, [AIED CO., LTD]

“Bạn”, “người dùng” đề cập đến (những) người sử dụng các trang web của chúng tôi.

GDPR có nghĩa là Đạo luật bảo vệ dữ liệu chung.

PECR có nghĩa là Quy định về Quyền riêng tư & Truyền thông Điện tử.

ICO có nghĩa là Văn phòng Ủy viên Thông tin.

Cookie “trang con” có nghĩa là các tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của người dùng.

Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Theo GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu), chúng tôi kiểm soát và xử lý mọi thông tin cá nhân về bạn theo phương thức điện tử bằng cách sử dụng các cơ sở hợp pháp sau đây.

Cơ sở pháp lý: Sự đồng ý

Xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

 

Theo GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu), chúng tôi kiểm soát và xử lý mọi thông tin cá nhân về bạn theo phương thức điện tử bằng cách sử dụng các cơ sở hợp pháp sau đây.

Cơ sở pháp lý: Sự đồng ý

Lý do

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn theo những cách sau, chúng tôi xác định bạn là ai “bạn là ai?”, vì lý do gì và từ đâu bạn đang truy cập trang web của chúng tôi vì bạn tự nguyện truy cập trang này.

Thời gian lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thông tin của bạn theo cơ sở này cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý hoặc xác định rằng sự đồng ý của bạn không còn tồn tại.

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba.

Nếu, theo xác định của chúng tôi, cơ sở hợp pháp mà chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự thay đổi và bất kỳ cơ sở hợp pháp mới nào sẽ được sử dụng nếu được yêu cầu. Chúng tôi sẽ ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn nếu cơ sở hợp pháp được sử dụng không còn phù hợp.