PhD. Robert Hocking

Cố vấn cải cách hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu. Người sáng lập, giám đốc điều hành cty Independence Market. Tư vấn, quản lý tại Luân Đôn – Anh và New York, Chicago- Mỹ.

Founder, CEO Independence Market Ltd.

London, Greater London, United Kingdom Management Consulting

Trả lời